Just Pretending To Play!

Just Pretending To Play

Funny Cat MEME:
I am just pretending to play. I am actually watching you.